Algemene voorwaarden

Versie augustus 2022

Artikel 1 – Definities

1.1 Opdrachtnemer: 

De eenmanszaak Nienke Thurlings gevestigd te Nieuwegein, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64520528.

1.2 Opdrachtgever: 

De Consument of Professionele partij die met Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten of aan wie Opdrachtnemer een aanbieding doet of Dienst levert.

1.3 Deelnemer: 

De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject, coaching traject en/of training.

1.4 Overeenkomst

De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, inclusief wijzigingen of aanvullingen. 

1.5 Dienst(en):

De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren Diensten, waaronder, doch niet uitsluitend: een begeleidingstraject door middel van coaching, training of aanverwante werkzaamheden, trainingen, workshops, seminars, colleges/talks, cursussen, retraites. Deze diensten worden online en offline verzorgd. De specifieke Diensten kunnen nader zijn omschreven in de Overeenkomst. 

1.6 Goed(eren) 

De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren Goederen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: mokken, notitieboekjes, tassen, postkaarten, pennen, inspiratiekaarten en boeken. De specifieke Goederen kunnen nader zijn omschreven in de Overeenkomst.

1.7 Consument 

Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.8 Professionele partij 

Opdrachtgever die geen Consument is.

1.9 Overeenkomst op afstand 

Een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Consument in het kader van verkoop van Goederen of Diensten op afstand.

1.10 Herroepingsrecht 

De mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

1.11 Voorwaarden 

Deze algemene Voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op alle (aanvullende) offertes, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen van Opdrachtnemer en (vervolg)Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 

2.2 Alle artikelen uit de Voorwaarden zijn van toepassing op zowel de Consument als de Professionele partij, tenzij in het betreffende artikel van de Voorwaarden anders wordt bepaald. 

2.3 Opdrachtnemer, haar medewerkers, de directie en alle (rechts)personen die Opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van de Overeenkomst kunnen een beroep doen op deze Voorwaarden. 

2.4 Eventuele inkoop- of algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. 

2.5 Als een bepaling in deze Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt, laat dat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. De bepaling die ongeldig mocht blijken, converteert in een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de ongeldige bepaling. 

2.6 Als deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 

Artikel 3 – Offertes

3.1 Alle offertes en aanbiedingen, hierna: “Offertes”, van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. 

3.2 Een Offerte is 14 dagen geldig, tenzij in de Offerte een andere aanvaardingstermijn is vermeld. Als de Opdrachtgever de Offerte niet binnen de geldende termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod. 

3.3 De prijzen in de Offertes zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand door de tijdige, schriftelijke en integrale aanvaarding van een Offerte door Opdrachtgever. De Overeenkomst kan ook tot stand komen door de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer van de (mondeling) door Opdrachtgever verstrekte opdracht. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mailbericht of digitaal bevestigingssysteem. 

4.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle gegevens die aan Opdrachtnemer worden verstrekt en die relevant zijn voor de totstandkoming en de uitvoering van de Overeenkomst, juist en volledig zijn. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die verband houden of het gevolg zijn van de onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte gegevens. 

Artikel 5 – Looptijd en einde van de Overeenkomst

5.1 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd of voor een bepaald traject met een Professionele partij is deze tussentijds niet opzegbaar. De Overeenkomst eindigt in dat geval door verloop van de bepaalde tijd of op de dag van de eindoplevering van het project. 

5.2 Indien de Overeenkomst met een Consument wordt aangegaan voor bepaalde tijd of een bepaald traject kan de Consument de Overeenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 

5.3 Als de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

5.4 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toe te rekenen is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer kosten met zich meebrengt worden die aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 

5.5 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen c.q. ontbinden dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

5.6 Als Opdrachtgever een geplaatste order (gedeeltelijk) annuleert, worden de kosten en werkzaamheden die al door Opdrachtnemer zijn gemaakt en verricht, aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Ook de voor de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd wordt aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 

Artikel 6 – Annuleringsvoorwaarden

6.1 Trainingen vinden slechts doorgang bij voldoende aanmeldingen. Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, hanteert Opdrachtnemer een wachtlijst op volgorde van aanmelding. Plaatsing vindt dan met voorrang plaats op het eerstvolgende moment van planning van de betreffende training/cursus. 

6.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor trainingen zonder opgaaf van redenen te annuleren en/of een Deelnemer te weigeren. Opdrachtnemer bevestigt dit schriftelijk en betaalt 100% van het door Opdrachtgever voor deze training betaalde bedrag terug. 

6.3 Opdrachtnemer heeft het recht de datum, het tijdstip en/of de locatie van de training te wijzigen. Opdrachtgever heeft dan het recht de training kosteloos te annuleren, tenzij de wijziging van geringe betekenis is. 

6.4 Als sprake is van een Overeenkomst waarbij digitale inhoud direct beschikbaar komt na betaling, en Opdrachtnemer daarmee nagenoeg volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, geldt dat Opdrachtgever géén recht heeft op terugbetaling van de koopprijs. 

6.5 Opdrachtgever is 100% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd als hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer. 

6.6 In zwaarwegende gevallen (zoals een overlijden) kan de deelname aan een programma in overleg tijdelijk worden stilgezet en maximaal twee maanden later weer worden opgepakt. Hiertoe dient Opdrachtgever een schriftelijk verzoek voorzien van bewijsstukken in te dienen bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor niet met dit verzoek in te stemmen. 

Artikel 7 – Uitvoering van de Overeenkomst 

7.1 Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit met de vereiste aandacht, zorgvuldigheid en kennis van zaken, naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De Overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting voor Opdrachtnemer. Het resultaat van de Overeenkomst is mede afhankelijk van de betrokkenheid en inzet van de Deelnemer (bijvoorbeeld ten aanzien van zelfreflectie, opdrachten maken, meedoen met trainingen, komen opdagen bij afspraken).

7.2 (De dienst van) Opdrachtnemer is geen (vervanging van een) medische dienst. Opdrachtnemer stelt geen diagnoses en schrijft geen medicijnen voor. De dienstverlening is bedoeld om Deelnemer inzicht te geven in de eigen drijfveren en keuzes. Op basis hiervan maakt Deelnemer eigen beslissingen.

7.3 Opdrachtnemer mag derden inschakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

7.4 Opdrachten verstrekt aan bij Opdrachtnemer werkzame personen worden beschouwd als uitsluitend verstrekt aan Opdrachtnemer, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en 7:409 Burgerlijk Wetboek dat hiervoor een afwijkende regeling geeft, wordt uitgesloten. De werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht is verstrekt, wordt eveneens uitgesloten.

7.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

7.6 Indien de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden plaatsvinden bij Opdrachtgever stelt Opdrachtgever alle faciliteiten ter beschikking die redelijkerwijs noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst. 

7.7 Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer is gehouden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (direct of indirect) die Opdrachtnemer daardoor lijdt. 

Artikel 8 – Termijnen en overmacht

8.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of de opdracht een termijn overeengekomen of opgegeven dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn van tenminste een kalendermaand aan te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

8.2 Indien Opdrachtgever een geplande afspraak korter dan 48 uur vóór de afspraak afzegt, waardoor Opdrachtnemer de voor deze afspraak ingeplande medewerkers niet meer elders kan inplannen, is Opdrachtgever verplicht de ingeplande uren tegen het overeengekomen of een gebruikelijk uurtarief te vergoeden. De kosten van de voor de aldus afgezegde afspraak ingeschakelde derden zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

8.3 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken bij Opdrachtnemer of haar leveranciers, voorzien of niet-voorzien, waaronder (langdurige) ziekte, brand, verlies van data, defecten bij derden, blikseminslag, brand of overstroming, waar Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. 

8.4 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat er sprake is van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. 

8.5 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen. 

8.6 Indien een periode van overmacht langer dan acht weken heeft geduurd kan ieder der partijen deze Overeenkomst schriftelijk ontbinden zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden. Hetgeen reeds door Opdrachtnemer is gepresteerd wordt alsdan pro rato afgerekend. 

Artikel 9 – Prijzen

9.1 Voor de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verschuldigd het honorarium (uurtarief, vast tarief of pakketprijs) van Opdrachtnemer. Voorts is verschuldigd een kilometervergoeding à € 0,19 excl. btw voor de door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gereden kilometers. 

9.2 Voor de reistijd van Opdrachtnemer ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd, tenzij partijen anders overeenkomen. 

9.3 Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en exclusief in het kader van de overeenkomst te maken “out of pocket” kosten zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) reis-, verblijf-, parkeerkosten en kosten van ingeschakelde derden. 

9.4 Opdrachtnemer is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens de dienstverlening, van Opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van (tijdige) betaling daarvan is Opdrachtnemer gerechtigd, na voorafgaande aankondiging, haar dienstverlening niet aan te vangen, respectievelijk op te schorten of te beëindigen. 

Artikel 10 – Betalingen 

10.1 Bij een Consument wordt het tarief vooraf in rekening gebracht door middel van een factuur per e-mail of via een elektronische betaaldienst, zoals (doch niet uitsluitend) iDeal, Creditcard en Paypal. Betaling dient binnen 24 uur na factuurdatum te geschieden. Dit is een fatale termijn. Na ontvangst van de overeengekomen betaling vangt Opdrachtnemer aan met de werkzaamheden. 

10.2 Bij een Professionele partij wordt het tarief in rekening gebracht door middel van een factuur per e-mail. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Dit is een fatale termijn. Na het verstrijken van deze termijn is Opdrachtgever automatisch in gebreke zonder dat een ingebrekestelling is vereist. 

10.3 De Opdrachtgever die een Professionele partij is, is nimmer bevoegd de betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen met vermeende vorderingen op Opdrachtnemer. 

10.4 Indien Opdrachtgever een Consument is en zij de factuur niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever wettelijke rente aan Opdrachtnemer verschuldigd. De wettelijke rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

10.5 Indien Opdrachtgever een Professionele partij is en zij haar factuur niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd. De wettelijke handelsrente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

10.6 Betalingen door Opdrachtgever worden eerst toegerekend aan de openstaande rente en kosten en vervolgens aan de openstaande facturen in volgorde van anciënniteit. 

10.7 Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert, heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid tot opschorting van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

10.8 Indien Opdrachtnemer genoodzaakt is om (rechts)maatregelen te treffen om betaling af te dwingen, komen de navolgende kosten voor rekening van Opdrachtgever:

i. Is de Opdrachtgever een Consument? Dan is Opdrachtgever gehouden om aan Opdrachtnemer te voldoen de buitengerechtelijke kosten conform de staffel buitengerechtelijke kosten (BIK), te vinden op www.rechtspraak.nl

ii. Is de Opdrachtgever een Professionele partij? Dan is Opdrachtgever verplicht alle daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand, in en buiten rechte aan Opdrachtnemer te vergoeden, althans tenminste de buitengerechtelijke kosten conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), te vinden op www.rechtspraak.nl, met een minimum van 15% van de hoofdsom en in alle gevallen minimaal € 300,00. 

Artikel 11 – Klachtplicht Consument

11.1 Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien Opdrachtgever een Consument is. 

11.2 De Goederen en / of Diensten moeten beantwoorden aan de Overeenkomst. Klachten over Goederen moeten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee kalendermaanden na ontdekking van de gebrekkige prestatie schriftelijk door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden gemeld. Klachten over Diensten dienen door Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven dagen na ontdekking van de gebrekkige prestatie schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De klachten dienen per e-mail te worden gemeld (info@nienkethurlings.com). De klachten dienen zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. 

11.3 Is de klacht gegrond? Dan zorgt Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn voor een passende oplossing, tenzij dit gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verwacht. 

11.4 Indien Opdrachtnemer een klacht niet tijdig meldt, heeft Opdrachtgever geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

Artikel 12 – Klachtplicht Professionele partij

12.1 Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien Opdrachtgever een Professionele partij is. 

12.2 Opdrachtgever dient alle Goederen en / of Diensten op het moment van levering van de Goederen en / of Diensten te onderzoeken en te beoordelen of de Goederen en / of Diensten voldoen aan de Overeenkomst. 

12.3 Zijn er zichtbare gebreken aan de door Opdrachtnemer geleverde Goederen en / of Diensten dan dient Opdrachtgever dit zo gedetailleerd mogelijk, binnen drie dagen na de levering van de Goederen en / of Diensten, schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden. Eventuele niet-zichtbare gebreken dient Opdrachtgever zo gedetailleerd mogelijk, terstond doch in ieder geval uiterlijk binnen drie dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden. 

12.4 Indien Opdrachtgever een klacht niet tijdig meldt zoals genoemd in lid 3 van dit artikel, heeft Opdrachtgever geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

12.5 Indien blijkt dat klachten zoals genoemd in lid 3 van dit artikel ongegrond zijn, komen de dienaangaande door Opdrachtnemer gemaakte onderzoekskosten voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 13 – Herroepingsrecht Consument

13.1 Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien Opdrachtgever een Consument is. 

13.2 De Consument kan een Overeenkomst op afstand conform artikel 6:230o BW gedurende een bedenktijd van veertien dagen zonder opgave van redenen herroepen. 

13.3 De in lid 2 genoemde herroepingsmogelijkheid geldt niet indien sprake is van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van de Consument en de Consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding. 

13.4 De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die geen vervoerder is, het Goed heeft ontvangen. 

13.5 Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Goed en de verpakking. Hij zal het Goed slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Goed vast te stellen. De Consument mag het Goed uitsluitend hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen. 

13.6 De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Goed die het gevolg is van een manier van omgaan met het Goed die verder gaat dan omschreven in lid 4. 

Artikel 14 – Uitoefening Herroepingsrecht Consument

14.1 Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien Opdrachtgever een Consument is. 

14.2 Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht meldt hij dit aan Opdrachtnemer binnen de bedenktijd zoals omschreven in artikel 13.2 door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze. 

14.3 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 bedoelde melding, zendt de Consument het Goed terug aan Opdrachtnemer. De Consument heeft de terugzendtermijn in acht genomen als hij het Goed terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 

14.4 De Consument zendt het Goed terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking en conform de door Opdrachtnemer verstrekte instructies. 

14.5 De Consument draagt de kosten voor het terugzenden van het Goed. 

14.6 Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

14.7 Opdrachtnemer voldoet het aankoopbedrag van het Goed binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument de herroeping meldt. Opdrachtnemer is gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij het Goed heeft ontvangen. 

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten

15.1 Opdrachtnemer of een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde is en blijft rechthebbende van alle reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten e.d. en van alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zoals onder meer maar niet uitsluitend audio- en videomateriaal, trainings- en oefenmateriaal, (werk)boeken, worksheets, methodes, tests, computerprogramma’s, modellen van Opdrachtnemer of een derde, tenzij in deze Voorwaarden of in de Overeenkomst anders is bepaald. 

15.2 Opdrachtgever mag – anders dan in het kader van de Overeenkomst – geen gebruik maken van de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer en/of wijzigingen daarin aanbrengen. 

15.3 Opdrachtnemer heeft het recht de aan haar zijde ten gevolge van de Overeenkomst toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken. Uiteraard wordt strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever niet ter kennis van derden gebracht. 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitbetaald in dat specifieke geval. 

16.2 Verleent de verzekeraar geen dekking, dan is de eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het deel van de opdrachtsom waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is of – in geval van een duurovereenkomst – maximaal het over de laatste zes maanden verschuldigde en betaalde factuurbedrag. In alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro). 

16.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade vallen onder meer, maar niet uitsluitend gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

16.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer één jaar. Een schadevergoedingsvordering dient op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter binnen een periode van één jaar nadat Opdrachtgever bekend is met de schade of daarmee bekend behoort te zijn en vermoedt of kan vermoeden dat Opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn. 

16.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

16.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. 

16.7 De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten. 

Artikel 17 – Vrijwaring

17.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken in verband met de uitvoering van de Overeenkomst die niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar zijn. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer in verband met een dergelijke aanspraak komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Artikel 18 – Geheimhouding

18.1 Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of (bedrijfs)gevoelige informatie verstrekt door de andere partij. Deze verplichting duurt voort na afloop van de Overeenkomst. Ook gesprekken, sessies en andere contacten in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Deelnemer worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer doet hierover geen mededeling aan anderen, waaronder begrepen Opdrachtgever. 

18.2 Partijen openbaren geen vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. 

18.3 Partijen treffen alle nodige maatregelen om geheimhouding van de informatie te verzekeren. Daarbij zullen zij in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zodanige technische en organisatorische maatregelen treffen, in stand houden en zo nodig aanpassen, dat de informatie op passende wijze is beveiligd tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onrechtmatige toegang. 

18.4 Partijen zien erop toe dat personeel en ingeschakelde hulppersonen of derden in gelijke mate als zijzelf tot geheimhouding en vertrouwelijkheid gehouden zijn. Zo nodig wordt dit schriftelijk met hen overeengekomen. 

18.5 Het is Opdrachtgever en/of de Deelnemer niet toegestaan foto’s, geluids- of filmopnamen te maken van enige cursus, training of coaching sessie. 

Artikel 19 – Wijziging Overeenkomst of Voorwaarden

19.1 Wijzigingen in de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. 

19.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van deze Voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Opdrachtnemer hiertoe overgaat, stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste Voorwaarden. 

19.3 Voor de Consument geldt, dat als de inhoud van de Voorwaarden ingrijpend wordt gewijzigd, hij de mogelijkheid heeft de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 20 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

20.1 Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht, ook indien aan (een deel van) van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitvoering wordt gegeven in het buitenland of Opdrachtgever in het buitenland woonplaats heeft. 

20.2 De rechtbank waar Opdrachtnemer haar statutaire zetel heeft is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.